Haida PRO II CPL-VND 필터 리뷰

Haida PRO II CPL-VND 필터 리뷰

가변 ND + CPL 2 in 1 필터 Haida PRO II CPL-VND 리뷰와 비교

⌚️ 타임라인
00:00 ND 필터의 필요성
01:18 CPL 필터 기능
01:59 가변 ND의 단점 X 패턴
02:31 컬러 쉬프트(Color Shift) 비교
03:37 맺음말